Safejob

Sikkerheten betyr alt for oss

Safejob Energy jobber for å være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner for både kunde og ansatte. Vi jobber derfor strategisk og kontinuerlig med våre rutiner, for å være ledende på HMS innen bemanning og innleie.

Allerede ved oppstart vil våre ansatte være kurset etter de krav og standarder kunden har satt, i tillegg til at de har gjennomgått intern opplæring. Vi kan også dokumentere at våre ansatte har gjennomgått gjeldende sikkerhetsinstruks for Safejob Energy. Disse ligger til enhver tid tilgjengelig for dem på vår HMS plattform, inkludert de sikkerhetsinstrukser og/eller kurs som kunden har ønsker eller krav om.

Forsvarlig arbeidsmiljø

Det er viktig at dere som kunde gir snarest mulig tilbakemelding på spesielle behov til verneutstyr eller kurs/sertifiseringer, slik at våre ansatte kan møte mest mulig forberedt når de møter på arbeidsplassen.  Ved innleie av arbeidskraft er innleier å anse som hovedbedrift med ansvar for samordning etter Aml. § 2-2 og skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide medarbeidere etter Aml. § 2-2 (1) b). 

Innleieren skal informere, lære opp og kontrollere innleide medarbeidere på samme måte som sine egne ansatte, herunder info om innleierens vernetjeneste og hvem som er lokalt verneombud. Utleiers konsulent og verneombud skal ved behov gis adgang til innleiers virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet og til å kontakte innleierens vernetjeneste. Når samordningen av arbeidstidsordninger er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, er også dette innleierens ansvar.

Vi har eget verneombud som vil være støttende ved eventuelle problemer relatert til sikkerhet på arbeidsstedet. Verneombudet jobber også kontinuerlig med forbedringer vi kan gjøre i forhold til HMS. I tillegg har vi 2 stk tillitsvalgte fra hver av de to overenskomstene vi er en del av, som representerer og bidrar inn mot våre ansatte.

Forsvarlig arbeidsmiljø

Det er viktig at dere som kunde gir snarest mulig tilbakemelding på spesielle behov til verneutstyr eller kurs/sertifiseringer, slik at våre ansatte kan møte mest mulig forberedt når de møter på arbeidsplassen.  Ved innleie av arbeidskraft er innleier å anse som hovedbedrift med ansvar for samordning etter Aml. § 2-2 og skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide medarbeidere etter Aml. § 2-2 (1) b). 

Innleieren skal informere, lære opp og kontrollere innleide medarbeidere på samme måte som sine egne ansatte, herunder info om innleierens vernetjeneste og hvem som er lokalt verneombud. Utleiers konsulent og verneombud skal ved behov gis adgang til innleiers virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet og til å kontakte innleierens vernetjeneste. Når samordningen av arbeidstidsordninger er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, er også dette innleierens ansvar.

Vi har eget verneombud som vil være støttende ved eventuelle problemer relatert til sikkerhet på arbeidsstedet. Verneombudet jobber også kontinuerlig med forbedringer vi kan gjøre i forhold til HMS. I tillegg har vi 2 stk tillitsvalgte fra hver av de to overenskomstene vi er en del av, som representerer og bidrar inn mot våre ansatte.

Medlem av NHO

Som medlem av  gjennomgår Safejob årlig revisjon av ansattes arbeids- og HMS forhold, og er sertifisert som Revidert Arbeidsgiver. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at innleide fra Safejob blir ivaretatt og lønnet etter gjeldende regler og lovverk. Safejob er medlem av Norsk Industri, og vi har forpliktet oss til to tariffavtaler: LOK med EL og IT Forbundet (innen elektrofag), og VO (industrioverenskomsten) med Fellesforbundet.

Som medlem av NHO har vi også forpliktet oss til å følge bemanningsbransjens etiske retningslinjer. Bemanningsbransjen gir private og offentlige virksomheter tilgang til en fleksibel arbeidsstyrke samtidig som den for arbeidstakerne er en verdifull inngangsport til arbeidsmarkedet. Bransjen bygger erfaring og kompetanse, gir fleksibilitet og virker inkluderende.

Bærekraft og samfunnsansvar

Safejob Energy tar sitt samfunnsansvar på alvor. Vi er stolte av å kunne være en attraktiv arbeidsgiver med plass til et stort mangfold av mennesker og kompetanse. Ved å skape muligheter for enkeltmennesker skaper vi verdier sammen, og dette trenger ikke gå på bekostning av verken miljø, inkludering eller likestilling – snarer tvert imot.

UN Global Compact

Sammen med Edda Group, som Safejob er en del av, er vi medlem av UN Global Compact. Medlemskapet innebærer blant annet en tydelig forpliktelse til å bidra med å oppnå FNs bærekraftsmål.

Følgende tre av FNs 17 bærekraftsmål har vi valgt å fokusere på og vektlegge i vår virksomhetsstrategi:

  • Nr. 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Nr. 13: Stoppe klimaendringene

Miljø og bærekraft er integrert i følgende overordnede styringsdokumenter/-systemer:

  • Employee Code of Conduct
  • Supplier Code of Conduct
  • ESG Policy